STATUT
PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 2
W ANDRYCHOWIE

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Rozdział II – Cele i zadania Przedszkola

Rozdział III – Organy Przedszkola

Rozdział IV – Rozwiązywanie sporów

Rozdział V – Organizacja działalności Przedszkola

Rozdział VI – Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

Rozdział VII – Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

Rozdział VIII – Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

Rozdział IX – Zasady odpłatności

Rozdział X – Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 2 w Andrychowie.

§ 2

1. Siedzibą przedszkola jest miasto Andrychów.

2. Adres przedszkola: ul. Metalowców 8, 34-120 Andrychów.

3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu

w pieczęciach:

Przedszkole nr 2 w Andrychowie

ul. Metalowców 8

34-120 Andrychów

tel. 033/875-23-29

e-mail: przedszkole2@andrychow.eu

lub przedszkole@p2andrychow.pl

§ 3

1. Przedszkolu nadaje lub zmienia imię organ prowadzący na wniosek Rady

Przedszkola lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 4

1. Organem prowadzącym przedszkola jest Gmina Andrychów.

2. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w myśl ustawy o samorządzie

gminnym.

§ 5

1. Nadzór nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Przedszkole jest placówką publiczną, która:

a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji

nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie,

b) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę dostępności,

c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

przepisach.

§ 7

1. Przedszkole działa na podstawie :

a) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425

z 1991r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

b) Aktu założycielskiego.

c) Niniejszego statutu.

§ 8

1. Celem przedszkola jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego

znoszenia stresów, porażek;

d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną: zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych;

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń

w sposób zrozumiały dla innych;

h) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania

umiejętności pisania;

l) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach

edukacyjnych.

§ 9

1. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej

przedszkola, którymi to obszarami są:

a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;

d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

h) wychowanie przez sztukę – muzyka, różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra taniec);

i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

j) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,

budzenie zainteresowań technicznych;

k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu

zagrożeń;

l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz edukacją matematyczną;

n) tworzenie warunków doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie

reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem

nabywania umiejętności czytania);

o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

p) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

§ 10

1. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1a. Możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

(wg Rozporządzenia MEN i S z dnia 9 kwietnia 2002 roku).

1b. Przedszkole może realizować zadania programu rządowego na rzecz

społeczności romskiej w Polsce.

§ 11

1. Godziny otwarcia przedszkola spełniają oczekiwania rodziców. Przedszkole

czynne jest w godzinach 630 – 1630.

§ 12

1. Przedszkole posiada własny ogród i plac zabaw wyposażony częściowo

w urządzenia rekreacyjne.

§ 13

1. Przedszkole współpracuje z lokalnymi instytucjami użyteczności społecznej.

§ 14

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego

opiece dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno

pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć,

szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

4. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej

z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela

(woźna oddziałowa).

5. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni

w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku

w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców

o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach

( np. temperatura ).

7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu

na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności są skierowane na

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

8. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

nauczycielowi towarzyszy pomoc nauczyciela (woźna oddziałowa).

9. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p/poż.,

przepisów ruchu drogowego.

§ 15

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie

z przepisami.

2. Może organizować ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za

zgodą i odpłatnością rodziców, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają

rodzice na początku roku szkolnego, do końca września.

§ 16

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni

za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Nauczyciele zobowiązani są do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców,

lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka

z przedszkola.

3. Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym

kontakcie rodzica z nauczycielem oraz uaktualniają je w razie potrzeby, w każdym czasie.

4. Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu

i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną

do odpowiedzialności, upoważnioną na piśmie przez rodziców.

6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru

w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

7. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje

dyrektora lub jego zastępcę. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do

podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu

z pozostałymi rodzicami – prawnymi opiekunami.

8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

9. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka

do przedszkola.

10. Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują

własnoręcznie.

11. Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi

lub po rozebraniu się dziecka w szatni doprowadza je do sali pomoc nauczyciela

pełniąca tam dyżur.

12. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku

szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola.

13. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców, opiekunów w określonym

przez placówkę czasie nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców

o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

14. W przypadku braku kontaktu z rodzicami, opiekunami pod wskazanym numerem

telefonu, nauczyciel oczekuje w przedszkolu z dzieckiem jedną godzinę.

15. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy Komisariat Policji

o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

16. Jeżeli sytuacje nie odbierania dziecka z przedszkola są częste, wówczas rodzice

otrzymują pismo informujące o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.

§ 17

1. W przedszkolu nie przewiduje się podawania farmaceutyków i dokonywania

innych zabiegów lekarskich poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

2. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka, rodzice są zobowiązani

do odebrania go z przedszkola.

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicem w nagłych przypadkach dyrektor lub

nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe z równoczesnym powiadomieniem

rodziców.

4. Uprawnienia, obowiązki rodziców oraz nauczycieli w stosunku do dzieci

z objawami nieżytu dróg oddechowych w celu utrzymania bezpiecznych

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki reguluje osobna procedura,

z którą wszyscy są bezwarunkowo zapoznawani.

§ 18

1. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii zgodnie

z odrębnymi przepisami. Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę programową

o bezpłatne zajęcia proponowane przez Gminę Andrychów, zgodnie

z potrzebami dzieci i ich rodziców.

2. Przedszkole nie pobiera innych opłat, tyko ustalone przez Radę Miasta i Gminy od rodziców,

opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar godzin

(poza podstawą programową), w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć.

Tym samym nie pobiera opłat za zajęcia dodatkowe proponowane przez rodziców.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosi:

a) 15-20 min dla dzieci 3-4 letnich

b) około 25-30 min dla dzieci 5-6 letnich

4. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

5. W przedszkolu organizowane są „żywe” teatrzyki, koncerty , sesje

zdjęciowe itp. organizowane przez firmy do tego upoważnione. Uczestnictwo

dzieci w tych zajęciach jest dobrowolne i w całości finansowane przez rodziców.

§ 19

1. Organizacja zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik

kształcenia na odległość.

2. W ramach tego nauczania podjęcie w szczególności następujących działań:

a/ nauczyciele nawiązują kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz

dyrektorem przedszkola ustalają możliwe formy pracy zdalnej;

b/ sposobem komunikowania się z rodzicami jest strona internetowa

przedszkola, Faceebok niektórych nauczycielek, Messenger, adres mailowy

przedszkola oraz kontakt telefoniczny;

c/ dzieci w przedszkolu „uczą się świata” poprzez zabawę. Nauczyciele

oddziałów przedszkolnych będą przekazywać rodzicom zadania, zabawy do wykorzystania

w działaniach z dziećmi poprzez kontakty wcześniej ustalone i przyjęte;

d/ zadania mają nawiązywać do tematyki tygodniowej określonej w planie miesięcznym;

e/ zadania mają być wykonalne w warunkach domowych tj. nie mogą

wymuszać od rodziców zakupu materiałów, pomocy;

f/ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość nauczyciel realizuje w ramach tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

g/ w kształceniu na odległość będą realizowane poza zajęciami z planu:

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne;

h/ w razie potrzeby modyfikacji zestawu programów wychowania

przedszkolnego zestawu programów nauczania, nauczyciel zobowiązany jest

przedstawić i uzgodnić proponowane zmiany z dyrektorem przedszkola;

i/ ustala się sposób konsultacji rodziców lub dzieci z nauczycielem jedynie

w drodze elektronicznej. Sposób konsultowania się, wymaga uzgodnienia obu

stron;

j/ nauczyciele zobowiązani są dokumentować proces realizacji nauczania

zdalnego w postaci raportów tygodniowych;

k/ nauczyciele przedstawiają dyrektorowi przedszkola pisemne raporty

tygodniowe (drogą mailową) z realizacji zdalnego nauczania za okres objęty

rozporządzeniem MEN;

l/ w razie potrzeby dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczycielom inne

dodatkowe zadania w zakresie ich obowiązków służbowych;

m/ nauczyciele zobowiązani są udzielać rodzicom konsultacji.

Sposób i czas konsultacji ustalają indywidualnie z dyrektorem.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 20

1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor przedszkola

b) Rada Pedagogiczna

c) Rada Rodziców.

§ 21

1. Przedszkolem kieruje dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi

przepisami.

3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor

lub inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 22

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 23

1. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności

następujące zadania:

a) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola,

w tym badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci,

b) decyduje o doborze technik oraz narzędzi badawczych,

c) opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości

pracy przedszkola i przedstawia go Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców

i organowi prowadzącemu przedszkole,

d) opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy przedszkola

wykorzystując wyniki mierzenia jakości jej pracy,

e) ocenia stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej,

oraz opiekuńczej przedszkola,

f) analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej,

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

2. We współpracy z Radą Pedagogiczną opracowuje i wdraża wewnętrzny

system jakości pracy przedszkola.

3. Do 15 czerwca dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw

programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać

od początku następnego roku szkolnego.

4. Dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania

do użytku przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 24

1. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:

a) prowadzi hospitację zajęć dydaktycznych, w tym hospitacje diagnozujące

oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli.

2. Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

3. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych,

organizacyjnych.

4. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci uczęszczających

do przedszkola.

§ 25

1. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne.

§ 26

1. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego

mieszka dziecko 5,6-letnie, o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego.

2. Dyrektor prowadzi rejestr dzieci 6 letnich i rejestr zaświadczeń wydawanych rodzicom tych dzieci.

3. Kontroluje systematyczność uczęszczania dzieci 6 letnich na zajęcia do przedszkola.

§ 27

1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji.

3. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

§ 28

1. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,

zaopiniowanym przez Radę Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich

prawidłowe wykorzystanie.

2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych między innymi:

a) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki,

b) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,

c) wraz z nauczycielami opracowuje roczny plan pracy placówki.

§ 29

1. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 30

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom

i innym pracownikom przedszkola,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

pozostałych pracowników przedszkola.

2. Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji i wzajemnej życzliwości.

3. Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący

oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Rozpatruje wnioski, skargi, zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

5. Informuje, w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły

podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku

szkolnego w przedszkolu.

§ 31

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem

przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia,

wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni

w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz

odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

§ 32

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem

roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących

potrzeb.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady

Pedagogicznej.

3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego

przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do

nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobro

osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 33

1. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2

razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru

pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

§ 34

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola

b) udział w planowaniu i organizowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej,

c) przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowanych zadań oraz

dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych

oddziałach,

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych w przedszkolu,

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z przedszkola

g) uchwalenie statutu przedszkola i jego zmian.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

przydział nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów,

b) projekt planu finansowego przedszkola,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień,

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;

e) propozycje programów nauczania nauczycieli do użytku przedszkolnego.

§ 35

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego:

a) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

b) o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi i zastępcy dyrektora,

c) do dyrektora o odwołanie z funkcji zastępcy dyrektora.

§ 36

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ

sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 37

1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz przedstawia

propozycje jego zmian, a także zapoznaje z nim Radę Rodziców.

§ 38

1. W przedszkolu może być powołana Rada Przedszkola.

2. Rada Przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych

przedszkola, a także:

a) uchwala statut przedszkola,

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków

specjalnych przedszkola i opiniuje projekt planu finansowego placówki,

c) opiniuje plan pracy przedszkola, projekt innowacji i eksperymentów

pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola.

3. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad

przedszkolem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności

przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego

w przedszkolu.

4. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje

do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole oraz do

wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć

pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§ 39

1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Przedszkola

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Przedszkola określa regulamin jej

działalności.

§ 40

1. Powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo

na wniosek Rady Rodziców.

§ 41

1. W skład Rady Przedszkola wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców,

c) Rada Przedszkola liczy 5 osób.

2. Członkowie Rady Przedszkola z ramienia Rady Pedagogicznej wybierani są

spośród wszystkich nauczycieli przy obecności przynajmniej 2/3 członków

Rady Pedagogicznej.

3. Członkowie Rady Przedszkola z ramienia rodziców wybierani są na zebraniu

ogólnym w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

4. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

5. Kadencja Rady Przedszkola może trwać od jednego do trzech lat.

§ 42

1. W posiedzeniach Rady Przedszkola może brać udział, z głosem doradczym,

dyrektor przedszkola.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady Przedszkola mogą być zapraszane przez

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem

doradczym.

3. Rady Przedszkoli mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres

współpracy.

§ 43

1. Do czasu powołania Rady Przedszkola jej zadania wykonuje Rada

Pedagogiczna zasięgając opinii rodziców w sprawach:

a) rocznego planu finansowego środków specjalnych,

b) projektu planu finansowego,

c) planu pracy przedszkola,

d) projektu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

e) innych sprawach istotnych dla przedszkola.

§ 44

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców

dzieci uczęszczających do przedszkola, które są organem pomocniczym dla

dyrektora i Rady Pedagogicznej.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi: co najmniej 5 przedstawicieli

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w poszczególnych

grupach przedszkolnych w każdym roku szkolnym.

4. W każdej grupie przedszkolnej są wybierani 3 rodzice, którzy tworzą Rady

Oddziałowe, spośród nich jedna osoba wytypowana w tajnych wyborach wchodzi

w skład Rady Rodziców reprezentującego rodziców dzieci uczęszczających

do naszej placówki.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny ze statutem przedszkola, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb swej pracy,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz

tworzenie Rady Rodziców.

6. Rada Rodziców może przybierać inną nazwę.

§ 45

1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole,

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej

oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich

spraw przedszkola.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego

przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

b) uchwalenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych

dzieci oraz potrzeb danego środowiska,

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

lub wychowania placówki,

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten

ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

4. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5. Rada Rodziców może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie

oceny pracy nauczyciela.

6. Na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu

ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny

stopień awansu zawodowego.

§ 46

1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.

§ 47

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych

warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

a) organizowanie wspólnych posiedzeń,

b) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,

c) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

§ 48

1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców

rozstrzyga dyrektor poprzez:

a) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,

b) podejmowanie próby wyjaśniania istoty nieporozumień,

c) mediacje,

d) umożliwianie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się,

w zależności od przedmiotu sporu do organu prowadzącego lub organu

sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 49

1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a organami

przedszkola strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy,

do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

§ 50

1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub innych pracowników

przedszkola , rodzic ma prawo złożyć pisemną skargę do Dyrektora przedszkola.

2. Zasadność skargi w terminie 7 dni rozpatruje Komisja powołana przez Dyrektora

przedszkola w składzie:

a) Dyrektor przedszkola jako przewodniczący

b) nauczyciel , który jest opiekunem danej grupy

c) osoba, której dotyczy skarga

3. Jeżeli Komisja stwierdzi zasadność skargi i nie jest w stanie rozwiązać problemu,

sprawę kieruje się do organu prowadzącego lub nadzorującego.

§ 51

1. W sytuacji konfliktowej związanej funkcjonowaniem w przedszkolu nauczyciela,

dziecka lub w związku z realizacją zadań oświatowych, postępowanie wyjaśniające

przeprowadza Dyrektor z udziałem przedstawicieli organów przedszkola, w zależności

od potrzeb.

2. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na

zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem. Gwarantuje stronom konfliktu

swobodę wypowiadania się , przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację

sprawy, rozwiązuje problem w granicach prawa. Gwarantuje stronom możliwość

wniesienia odwołania.

3. Jeżeli sytuacja konfliktowa tego wymaga Dyrektor może powołać doraźną Komisję

Mediacyjną złożoną z przedstawicieli organów przedszkola. Przewodniczącym

Komisji jest przedstawiciel niezależny, który nie uczestniczy w sporze.

4. Rozstrzygnięcia Komisji , podejmowane są w głosowaniu tajnym przy obecności

pełnego składu osobowego, są obowiązujące dla organów uczestniczących w sporze.

Członkowie Komisji nie mają prawa wstrzymania się od głosu.

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

6. W przypadku, gdy Komisja Mediacyjna nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu.

stronom pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu

prowadzącego lub nadzorującego.

§ 52

1. Wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych , które miały miejsce w przedszkolu ,

są przedmiotem analizy Rady Pedagogicznej przedszkola w celu usprawnienia

określonego obszaru pracy placówki.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 53

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy

wychowania przedszkolnego zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego

tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego, a także roczny plan pracy.

2. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne o charakterze kierowanym

i niekierowanym prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może

przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku lub 29 miesięcy.

§ 54

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący

dzieci 6 letnie, a następnie w zbliżonym wieku.

2. Zasady doboru dzieci mogą być różnicowane i uwzględniać potrzeby,

zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób za wyjątkiem sytuacji określonych odrębnymi przepisami.

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela.

§ 55

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko

od 3 lat.

2. Przyjęcie do przedszkola dziecka starszego niż 6 – cio letniego i starszego

odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez

dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.

§ 56

1. W przedszkolu nie przewiduje się utworzenia oddziałów integracyjnych.

§ 57

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców

oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu

ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści,

w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny i logopeda.

4. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu według

obowiązujących przepisów i udzielana w formie zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno – kompensacyjnych

b) logopedycznych

c) innych o charakterze terapeutycznym

d) socjoterapeutycznych

e) innych o charakterze terapeutycznym

f) w formie porad i konsultacji

g) zajęć rozwijających uzdolnienia

5. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają

odrębne przepisy.

6. Zasady tworzenia oddziałów organizujących zajęcia dla mniejszości

narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

7. W przedszkolu mogą być organizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla

dzieci będących cudzoziemcami, w przypadku istotnych deficytów w rozwoju

tychże dzieci.

8. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci narodowości romskiej.

§ 58

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego

określoną przez ministra do spraw oświaty i wychowania w godzinach od 7-12.

2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na

podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego

podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3. Przedszkole wydaje rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego

przygotowania przedszkolnego zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego.

4. Przedszkole wydaje rodzicom dzieci spełniających obowiązek rocznego

przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia

nauki w szkole, w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego

rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę

w szkole podstawowej.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki,

nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§ 59

1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają

odrębne przepisy.

§ 60

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez

dyrektora przedszkola.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po pozytywnej

opinii Rady Pedagogicznej, opinii związków zawodowych, jeżeli należą do

nich pracownicy placówki.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników przedszkola, ogólną liczbę godzin pracy finansowaną

przez organ prowadzący przedszkole,

c) kwalifikacje nauczycieli.

§ 61

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, zasady

pracy w oddziałach integracyjnych oraz oczekiwania rodziców.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono

opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład

dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Plan dnia powinien

mieć charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci.

4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

a) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów

b) pory posiłków w każdym dniu.

§ 62

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek

dyrektora przedszkola.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek

dyrektora przedszkola i Rady Rodziców z uwzględnieniem przepisów

w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Godziny pracy poszczególnych

oddziałów ustala się corocznie zgodnie z ilością oddziałów oraz postulatami

rodziców ( w oparciu o aktualny arkusz organizacyjny) i podaje się do

ogólnej wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

4. Dopuszczalna jest zmiana czasu pracy placówki wynikająca z potrzeb

edukacyjnych lub organizacyjnych np. imprezy okolicznościowe, wycieczki,

teatry, wyjścia do kina. Zmiana czasu pracy przedszkola następuje po

wcześniejszym poinformowaniu rodziców o tym fakcie poprzez informację

5. Przedszkole prowadzi oddziały, realizując ustawowe prawo dziecka 6 – cio

letniego, objętego obowiązkiem rocznym przygotowania do nauki w szkole,

którego gwarantem jest gmina, a także prowadzi oddziały dzieci młodszych.

6. Zgodnie z potrzebami środowiska w szczególnych przypadkach ogłasza się dyżur

w pracy przedszkola.

7. Jeżeli na ogłoszony dyżur zgłosi się mniej niż 5 dzieci, ze względów

ekonomicznych i organizacyjnych przedszkole jest nieczynne.

8. Przedszkole może otrzymywać darowizny w dowolnej ilości, które

ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej

w jednostkach budżetowych.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 63

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub

dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. W miarę możliwości, przy powierzaniu opieki nad oddziałem, dyrektor

uwzględnia propozycje rodziców.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej

i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się

danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 64

1. Nauczyciel odpowiada za:

2. Bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego

opiece wychowanków.

3. Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń,

sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

4. Czystość wychowanków i stan zdrowia.

5. Niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających

z zakresu obowiązków.

6. Za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

7. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania; m.inn.:

a) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu

wychowania przedszkolnego i planów pracy,

b) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu

dziecka w miejscu wydzielonym ( pokój nauczycielski lub sala zajęć),

c) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój

i wychowanie, w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach

edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne

i z niedorozwojem umysłowym),

d) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby

każdego dziecka,

e) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;

f) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby

i zainteresowania dzieci

8. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwoju dzieci:

a) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach

aktywności,

b) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo-kompensacyjną w oparciu

o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych

funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując

zasadę stopniowania trudności;

c) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie

pierwszej szkoły podstawowej.

9. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w tym:

a) kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne,

b) sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań,

c) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

10. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego,

programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników

dopuszczalnych do użytku szkolnego:

a) wybrany do realizacji program i podręcznik winny uzyskać pozytywną

akceptację Rady Pedagogicznej i rodziców.

11. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu przedszkolnego lub

programu nauczania:

procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe

przepisy.

12. Nauczyciel ma prawo do ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego.

13. Możliwości prawidłowego przebiegu stażu.

14. Znajomości systemu motywującego do pracy.

15. Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą.

16. Promowania swoich działań w środowisku lokalnym.

17. Uczestnictwa w wymianie doświadczeń między placówkami.

18. Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków

finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola.

19. Wynagrodzenia za swoją pracę.

20. Prawo do urlopu wypoczynkowego.

21. Uprawnienia o charakterze socjalnym.

22. Uprawnienia do nagród i wyróżnień.

23. Systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

a) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym w WDN-ie,

b) samokształcenie,

24. Udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne,

ćwiczenia w kartach pracy),

25. Jest zobowiązany do przestrzegania zasady tajemnicy służbowej i nie ujawnia

danych stanowiących dobro osobiste dziecka i rodziców.

26. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany

program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jego jakość, m.inn.:

a) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

b) otrzymuje pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka

i innych specjalistów,

c) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami,

d) aktywny udział w naradach szkoleniowych Rady Pedagogicznej.

27. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

28. Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie

z przepisami.

29. Informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu

przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale.

30. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

społecznego.

31. Wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce.

32. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

33. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą

i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi

przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego

34. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu

pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

2)  co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych – ¼ czasu) dzieci

spędzają na ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp.(organizowane

są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, itd.)

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane

według wybranego programu wychowania przedszkolnego

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej

puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne

i inne).

35. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 65

1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wice dyrektora, do jego zadań

należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie

z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość,

b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece

dzieci,

c) planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego,

d) współdziałanie w opracowaniu rocznych planów działania,

e) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny,

f) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności

i zainteresowania,

g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych

obserwacji,

h) odpowiedzialność za współpracę z rodzicami,

i) podejmowanie działań na rzecz środowiska,

j) ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi,

k) poszukiwanie sponsorów,

l) prowadzenie hospitacji wybranych zajęć i wydawanie zaleceń

po hospitacyjnych,

m) sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami,

n) sporządzanie sprawozdań o pracy przedszkola,

o) opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo

– dydaktycznej,

p) kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela,

q) współpraca z PPP,

r) kierowanie na badania okresowe,

s) gromadzenie informacji o pomocy rodzinie świadczonej przez różne

instytucje,

t) prowadzenie planów OC w przedszkolu,

u) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób

najbardziej efektywny,

v) dbanie o dobro przedszkola i jego mienia,

w) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

społecznego,

x) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

§ 66

1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak

najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno-

wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola,

w szczególności organizują:

a) zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb przynajmniej 1 raz w roku,

b) zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku,

c) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczycieli lub rodziców –

systematycznie w miarę potrzeb,

d) zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 1 raz w roku,

e) dzień otwarty – wybrany jeden dzień w tygodniu po uzgodnieniu wizyt

z rodzicami,

f) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz

najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu,

g) „Kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki,

realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach

na bieżąco,

h) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi 1 – 2 razy w roku,

i) prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie strony internetowej przedszkola

2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach

dotyczących pracy oddziału przedszkola.

3. Rodzice i nauczyciele mają w szczególności prawo do:

a) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

b) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych,

c) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-

pedagogiczną,

d) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

4. Rodzice są zobowiązani do:

a) udzielania nauczycielom pełnej informacji o potrzebach edukacyjnych mających

wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie dziecka w przedszkolu,

b) zapewniania racjonalnego uczęszczania dziecka 6-letniego na zajęcia,

c) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących wyboru nauczycieli do oddziału,

poinformowania nauczycielki o chorobie dziecka i zatrzymania

go pod opieką w domu. W razie przewlekłej choroby powinni dostarczyć

zaświadczenie od lekarza oraz charakterystykę tej choroby wraz

z postępowaniem profilaktycznym w razie ataku, itp.

d) rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu dłużej niż 3 godziny

dziennie, a nie korzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia

dziecku posiłku we własnym zakresie. Sposób dożywiania dziecka ustala

dyrektor w porozumieniu z rodzicami;

e) w razie dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka spełniającego obowiązek

szkolny podpisem potwierdzić jej przyczynę w zeszycie kontaktów

indywidualnych.

§ 67

1. Wychowankowie placówki powinni być ubezpieczeni przez rodziców

w wybranym zakładzie ubezpieczeń do końca września.

2. Formy pomocy indywidualnej dla dzieci o trudnych warunkach rodzinnych

i losowych ustalane są na wniosek dyrektora przedszkola, nauczycieli lub rodziców.

§ 68

1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc

psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne, w tym:

a) organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami,

b) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,

c) współpracuje z lekarzem i pielęgniarką,

d) prowadzi oświatę zdrowotną,

e) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez

specjalistów.

§ 69

2. Przedszkole zatrudnia nauczyciela logopedę, do którego zadań należy:

a) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników

organizowanie pomocy logopedycznej,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,

d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu

i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami,

e) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie

współpracy w celu ujednolicenia terapii,

f) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,

g) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,

h) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

§ 70

1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

a) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów

wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

rozpoznawanych potrzeb,

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych,

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,

predyspozycji i uzdolnień dzieci,

h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

2. Do zadań pedagoga specjalnego zatrudnionego w przedszkolu, w tym w zakresie pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia

aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanków w życiu przedszkola oraz dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo

w życiu przedszkola,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu

edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom;

5) współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb,

z innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego

nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego.

§ 71

1. Przedszkole zatrudnia innych pracowników administracyjno-obsługowych,

są nimi:

a) pomoc nauczyciela

b) pracownik gospodarczy – konserwator

§ 72

1. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie

wychowawczo-opiekuńczym poprzez:

a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci

w przedszkolu,

b) życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci,

c) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed

przemocą i poszanowanie ich godności osobistej,

d) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń

mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

2. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

a) pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi,

b) zapewnienie pomocy dziecku podczas zabaw, posiłków, zabiegów

higienicznych, czynności samoobsługowych,

c) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce,

d) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób

najbardziej efektywny,

e) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może

narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne,

f) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia

społecznego,

g) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,

h) przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych,

i) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

j) przestrzeganie dyscypliny pracy,

k) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

3. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych

przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

4. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa

dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

§ 73

1. Do obowiązków pracownika gospodarczego – konserwatora należy:

a) utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji:

koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy

odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników, oczyszczanie

schodów i dachu ze śniegu i lodu,

b) wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się

z pobranych materiałów,

c) używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,

d) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wykonywanie badań

okresowych,

e) zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń, niesprawności, które mogą

stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających

w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola,

f) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie

może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub

moralne,

g) zakaz opuszczania przedszkola bez zezwolenia dyrektora,

h) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak

najbardziej efektywny,

i) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad

współżycia społecznego,

j) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych

przez dyrektora.

§ 74

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników

określają odrębne przepisy.

2. Zatrudnianie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie

Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 75

1. Przedszkole zapewnia dzieciom:

a) bezpieczeństwo podczas jego pobytu oraz

na wszystkich zajęciach organizowanych poza przedszkolem:

b) stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć

organizowanych poza terenem przedszkola,

c) naukę zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

d) atmosferę akceptacji,

e) organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 76

1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces

wychowawczo-dydaktyczny, uwzględniając zasadę:

a) aktywności,

b) indywidualizacji,

c) stopniowania trudności,

d) poglądowości.

2. Dziecko ma prawo do:

a) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

b) akceptacji takim jakie jest,

c) właściwego tempa rozwoju,

d) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

e) zabawy i wyboru towarzysza zabaw,

f) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie

do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami,

g) życzliwego i podmiotowego traktowania,

h) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

psychicznej,

i) różnorodności doświadczeń,

j) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole,

k) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na

stanie przedszkola.

3. Dziecko spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub zwrot

kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli

droga dziecka z domu do najbliższej placówki przekracza 3 km.

§ 77

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

a) szanowania wytworów innych dzieci,

b) poszanowanie mienia w przedszkolu,

c) podporządkowania się obowiązkom w grupie, umowom i zasadom

współżycia społecznego,

d) przestrzegania zasad higieny osobistej.

§ 78

1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków

w wypadku:

a) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać

w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym;

b) w przypadku częstego nie odbierania dziecka z przedszkola w określonych przez

placówkę godzinach, po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktów

z rodzicami, opiekunami,

c) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola

d) przejawów wyjątkowej agresji,

e) ukrytej choroby dziecka.

2. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne.

3. Dyrektor informuje rodziców o możliwości bezpłatnego realizowania przez

dziecko 6-cio letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.

§ 79

1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

b) zabawy i nauki w atmosferze życzliwości, poszanowania i tolerancji odmienności

w wyglądzie zachowaniu, tradycji, religii i wartości kulturowych

c) szacunku dla jego wszystkich potrzeb

d) opieki i ochrony zapewniającej prawidłowy, wszechstronny rozwój: fizyczny,

umysłowy, społeczny, moralny oraz duchowy

e) nietykalności oraz poszanowania godności i własności osobistej

f) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej

g) pomocy dorosłych w czasie jedzenia ubierania się oraz pozostałych czynności

wykonywanych podczas pobytu w przedszkolu

h) korzystania z pomocy psychologa, logopedy oraz rehabilitanta

i) wypowiadania swoich opinii i poglądów – każdy przedszkolak może śmiało wyrażać

swoje myśli i odczucia.

2. Proces wychowawczo-dydaktyczny w przedszkolu ma na celu przygotowanie dziecka

w społeczeństwie, do szkoły w duchu tolerancji, zrozumienia , równości i przyjaźni

poprzez:

a) przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do kolegów nauczycieli

i innych pracowników

b) szanowanie poglądów i przekonań

c) budzenie poczucia więzi z krajem rodzinnym , wspólnotą ogólnoludzką

d) dbanie o wspólne dobro, ład, porządek na terenie przedszkola.

§ 80

1. Rodzice mają prawo do:

a) wyrażania swoich opinii,

b) współuczestniczenia w podnoszeniu jakości pracy przedszkola,

c) rzetelnej informacji o dziecku,

d) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dzieckiem,

e) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę pedagogiczną.

f) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

g) zorganizowanej pomocy psychologiczno- pedagogiczną i innej specjalistycznej.

2. W przypadku posługiwania się w przedszkolu dziennikiem elektronicznym staje się on

programem do wymiany informacji pomiędzy pracownikami przedszkola a rodzicami dzieci.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

c) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego

osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

f) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

4. Rodzice dziecka podlegającego rocznemu obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani także do

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

5. Informację o stwierdzonych w przedszkolu podejrzeniach o stosowaniu w domu rodzinnym

przemocy wobec dziecka Dyrektor przekazuje odpowiednim instytucjom zewnętrznym.

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA

§ 81

1. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola uregulowane są

na podstawie art. 30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym

(Dz. U z 2016r. poz.446 z późn. zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz. 59) oraz art. 204 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia

2016r. – przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.60).

ROZDZIAŁ IX

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 82

1. Opłaty za korzystanie za czas pobytu w przedszkolu dzieci w wieku do lat 5 – ciu reguluje

Uchwała Rady Miejskiej w Andrychowie z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego

nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu poza bezpłatną podstawę programową jest

pobierana i rozliczana według zasad uwzględniających:

1) ewidencję pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą oprogramowania Obecność Vulcan:

a) przydzielenie każdemu rodzicowi hasła dla swojego dziecka, w razie zagubienia,

zapomnienia hasło można uzyskać u wychowawcy lub w biurze dyrektora;

rodzic loguje dziecko za pomocą pobranej na telefon aplikacji Obecność Vulcan,

poprzez skanowanie kodu qr, udostępnionego w kilku miejscach w szatni przedszkola,

podając prawidłowe hasło,

w momencie oddania go pod opiekę wychowawcy lub uprawnionego pracownika przedszkola;

wylogowanie dziecka następuje analogicznie w momencie przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodzica;

weryfikacja obecności w programie Vulcan polega

na sprawdzeniu przez nauczyciela oddziału

czy do godz. 9:00 wszystkie obecne dzieci w danym dniu są zalogowane,

a o godzinie 16: 30 sprawdza czy wszystkie dzieci zostały wylogowane;

2) informacje dla rodziców;

a) informacja zawarta w programie, określa w jakim dziennym wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola,

w okresie od momentu przyjęcia go do przedszkola do ostatniego dnia miesiąca,

w którym kończą się zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne w danym roku szkolnym.

b) przy korzystaniu przez dziecko z odpłatnych świadczeń ponad czas określony

w informacji, opłata za te świadczenia naliczana jest według czasu korzystania

przez dziecko z tychże świadczeń;

c) skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej zaległości.

3) sposób naliczania;

a) opłatę wnoszoną przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

w czasie przekraczającym wymiar godzin, w wysokości 1,30 zł za każdą godzinę zajęć na

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie Nr LIX- 449-23 Rady Miejskiej

w Andrychowie z dnia 25 maja 2023 r.;

b) odpis poniesionych kosztów za żywienie następuje za każdy dzień nieobecności

dziecka;

c) w sytuacji, kiedy dziecko przestaje uczęszczać do przedszkola rodzic/opiekun zwraca

się z pisemną prośbą o zwrot nadpłaty, dotyczy to także dzieci kończących edukację

przedszkolną w miesiącu czerwcu;

d) naliczanie zapłaty bieżącej, nadpłaty, odsetek następuje na podstawie przypisu odpłatności za dany miesiąc wg wydruku z programu Opłaty Vulcan;

4) terminy;

a) opłaty za pobyt należy wnosić z dołu do 10-go roboczego dnia następnego miesiąca

5) sposób uiszczania opłat;

a) opłaty na podstawie informacji w programie Obecność Vulcan dostępnej dla rodziców,

lub pisemnej wystawionej dla każdego rodzica do 10-go roboczego dnia następnego miesiąca przez przedszkole można dokonać:

przelewem elektronicznym, przelewem lub wpłatą w banku oraz na poczcie na

konto bankowe nr : 63 8110 00000031 2493 0001;

b) w przypadku wpłat po terminie naliczane są ustawowe odsetki

c) za datę zapłaty uważa się wpływ środków na konto przedszkola, a nie chwila

dokonania wpłaty, przelewu;

d) rachunkowość dla przedszkola prowadzi Gminny Zarząd Oświaty

6) dokumentacja:

a) opłata naliczana jest z dołu, w miesiącu następnym na podstawie faktycznej ilości godzin

korzystania przez dziecko świadczeń wykraczających poza podstawę programową

ustaloną w oparciu o następującą dokumentację: przypis odpłatności za dany miesiąc czyli

wydruk komputerowy z programu Opłaty Vulcan, również raport szczegółowy w formie

wydruku, informacja za pobyt i żywienie dziecka, wykaz dłużników sporządzony przez

Gminny Zarząd Oświaty.

§ 83

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków.

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

3. Koszty wyżywienia dziecka /wsad do garnka/, w pełni pokrywane są przez rodziców.

4. Dzienną stawkę wyżywienia oraz koszt poszczególnych posiłków podaje Dyrektor

zgodnie z ofertą firmy prowadzącą usługę cateringu, wyłonioną w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

§ 84

Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole regulują zasady zawarte

w zarządzeniu dyrektora.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 85

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

a) 5 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

c) zaplecze sanitarne,

d) magazyn pomocy dydaktycznych,

e) plac zabaw

2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest Dyrektor.

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za mienie przedszkola

określa Dyrektor przedszkola.

5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

6. Statut podaje się do publicznej wiadomości poprzez :

a) udostępnianie statutu przez Dyrektora przedszkola,

b) wywieszanie statutu na tablicy ogłoszeń,

c) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola

§ 86

3. Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu

nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 87

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

§ 88

1. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

a) pieczęć podłużna: Przedszkole nr 2 w Andrychowie

ul. Metalowców 8 tel. 875-23-29

b) pieczęć podłużna: Przedszkole nr 2 w Andrychowie

ul. Metalowców 8

NIP 551-11-63-527

REGON 071007573

c) na pismach dotyczących działalności finansowej przedszkola pieczęć podłużna: Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia………podpis………

d) pieczęć podłużna: Zamówienie do 30000 EURO zwolnione z ustawy

Prawo zamówień publicznych Art. 4 ust. 8

§ 89

1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Przedszkole może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.

3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola może ono współpracować

z placówkami kultury i fundacjami.

§ 90

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 30.11.2022r.

Niniejszy statut został uchwalony po wprowadzonych zmianach na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej Uchwałą nr 9/2023 z dnia 26.10.2023r.