Zarządzenie Nr 23/24

Burmistrza Andrychowa

z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje:

§ 1.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r.

od 27.05.2024 r.do 03.06.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 26.02.2024 r. do 22.03.2024 r.

od 27.05.2024 r.do 17.06.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2024 r.

19.06.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 28.03.2024 r. do 05.04.2024 r.

od 19.06.2024 r.do 24.06.2024 r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.04.2024 r.

25.06.2024 r.

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Wiek dziecka: 6 lub 5 lat

20

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/pozarolniczą działalność gospodarczą

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu/zespole szkół samorządowych)

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole

2

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

6.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach

1

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.andrychow.eu wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.