Przedszkole zapewnia dzieciom:

  • bezpłatną realizację 5 godzinnej podstawy programowej realizowanej w godzinach od 7:00 – 12:00 dla wszystkich dzieci
  • odpłatne korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego , określonych w Uchwale Nr LIX -449-23 Rady Miejskiej w Andrychowie  z dnia 25 maja 2023r ., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Gminie Andrychów ( dzieci 3-5 letnie)
  • odpłatne korzystanie z wyżywienia

Za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego rodzice wnoszą opłatę miesięczną zgodnie z w/w uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie . Opłata wynosi 1,30 zł za godzinę

Stawka żywieniowa za całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi : 8,70 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu za korzystanie z żywienia .

Rodzice zobowiązani są do wniesienia do 10-go dnia roboczego każdego miesiąca opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Opłaty na podstawie informacji wydanej przez przedszkole można wnosić za pomocą przelewu elektronicznego, przelewem lub wpłatą w banku lub na poczcie na konto bankowe: 63 8110 0000 2001  0031 2493 0001

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za przedszkole za miesiąc……..imię i nazwisko dziecka ( nie rodzica),  kwotę widniejącą na informacji ( w sumie do zapłaty). Prosimy o nie zaokrąglanie wpłat.