Grupa ,,Kotki”  6 latki – wych. Daria Bercal, Beata Lisicka