Podstawa programowa
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Wychowanie przedszkolne organizowane jest w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Przedszkola (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzą warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
Wobec rodziny (opiekunów) przedszkola (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) pełnią funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
1) pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informują na bieżąco o postępach dziecka,
3) uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych.
I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata
Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.
Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam).
Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia.
Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami. Stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia.
Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.
Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.
Poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.
Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania).
Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:
przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
społeczno-kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury,
technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów lub zmianę ich ułożenia w przestrzeni i czasie.
II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie
Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
Pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań.
Umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania zadań.
Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.
Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.
III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.
Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.
Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.
Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.
Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.
Umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny.
Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.
Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie.
Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów.
Dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.
IV. Budowanie systemu wartości
Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno, poprzez:
przekaz osobowy nauczyciela,
tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości.
Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska. Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.